معرفی اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری

اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری
« در یک نگاه»

 

در سال 1369 با تصویب قانون بیمه بیکاری "دفتر بیمه بیکاری"در وزارت کار و امور اجتماعی وقت ایجاد گردید و تاسال 1384 تحت عنوان دفتر بیمه بیکاری فعالیت های مربوط به بیمه بیکاری را انجام می داد . در سال 1384 با توجه به توسعه وظایف و فعالیت های این دفتر در زمینه پیشگیری از بیکاری کارگران و نقش فعال آن در کمیسیون های مرتبط ، پیشنهاد تغییر عنوان از دفتر به "اداره کل پیشگیری از بیکاری کارگران و بیمه بیکاری "به مرکز نوسازی منعکس ومورد تصویب قرار گرفت.با طرح ادغام ادارات کل و با هدف کوچک سازی ، اداره کل نظام جبران خدمت با اداره کل پیشگیری از بیکاری کارگران و بیمه بیکاری ادغام گردید وتحت عنوان"اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری ونظام های جبران خدمت "تغییر کرد که چندان استمرار نیافت و پس از یک سال و بعد از ادغام وزارتخانه های کار و امور اجتماعی ، رفاه و تامین اجتماعی و تعاون عنوان اداره کل به "اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری "با چهار اداره زیر مجموعه تغییر یافت که این ادارات عبارتند از :
1- اداره حمایت از مشاغل
2- اداره آسیب شناسی و اصلاح ساختار
3- اداره نظارت و هماهنگی واحد های استانی
4- اداره سیاستگذاری امور بیمه بیکاری