شرح وظایف اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
معاونت روابط کار
اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری

«شرح وظایف»
« اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری»
- نظارت مستمر بر حسن اجرای قانون و مقررات بیمه بیکاری در سراسر کشور.
- سیاستگذاری و تعیین استراتژی های مربوط به حوزه بیمه بیکاری و حمایت از مشاغل.
- ارتباط و هماهنگی مستمر با سازمان آموزش فنی و حرفه ای و سازمان تأمین اجتماعی جهت آموزش مقرری بگیران بیمه بیکاری و نظارت مستمر بر کمیت و کیفیت دوره های آموزشی.
- تهیه و اصلاح دستورالعملها، بخشنامه ها و آئین نامه های مرتبط با بیمه بیکاری و حمایت از مشاغل به منظور ایجاد وحدت رویه.
- مطالعه و بررسی عوامل مشکل زا در کارگاه ها و پیگیری و ارائه راهکارهای مناسب و عملی به دستگاه های ذیربط به منظور پایداری مشاغل.
- بررسی طرح های اصلاح ساختار واحدهای تولیدی مصوب کمیته فنی استانی و ارایه آنها به شورای عالی کار و نظارت بر نحوه اجرای آن.
- مطالعه، بررسی و تهیه طرح ها و لوایح مرتبط با حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری.
- انجام مطالعات تطبیقی نحوه اجرای بیمه بیکاری در سایر کشورها با هماهنگی دفتر امور بین الملل.
- بهره گیری از نتایج پژوهش های کاربردی و برقراری ارتباط با موسسات مطالعاتی و شرکای اجتماعی در راستای حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری.
- بررسی اشتغال مجدد مقرری بگیران بیمه بیکاری از طریق راهکارهای قانونی.
- تجزیه و تحلیل عملکرد آماری ماهیانه، فصلی و سالیانه و تهیه گزارشات در زمینه های مرتبط.
- بررسی و پاسخگویی به کلیه مکاتبات دستگاه ها، نهادها، سازمان ها، واحدهای اقتصادی و ارباب رجوع درخصوص بیمه بیکاری و حمایت از مشاغل.
- عضویت و حضور فعال و موثر در مجامع، نهادها و سازمانهای مرتبط با حمایت از مشاغل.
- ارائه رهنمودهای لازم به واحدهای اجرایی در ایجاد وحدت رویه در اجرای قانون بیمه بیکاری. (1)
«ادارات زیر مجموعه »
1- اداره سیاستگذاری و امور بیمه بیکاری
- انجام مطالعات تطبیقی درخصوص نحوه اجرای بیمه بیکاری در سایر کشورها با همکاری دفتر امور بین الملل.
- مطالعه و بررسی به منظور شناخت و تجزیه و تحلیل عوامل اقتصادی و اجتماعی اثرگذار بر اجرای قانون بیمه بیکاری و ارائه راهکارهای مناسب در این زمینه.
- نظارت بر بهره برداری نرم افزارهای مرتبط با بیمه بیکاری و حمایت از مشاغل و رفع مشکلات موجود.
- تشکیل کمیته های هماهنگی ستادی بیمه بیکاری با هماهنگی سازمان آموزش فنی و حرفه ای و صندوق تامین اجتماعی. 
2- اداره آسیب شناسی و اصلاح ساختار
- بررسی موضوع اشتغال مجدد مقرری بگیران بیمه بیکاری از طریق راهکارهای قانونی.
- انجام بررسی های لازم و نظارت در ارائه تسهیلات بانکی به مقرری بگیران بیمه بیکاری به منظور اشتغال مجدد به آنان.
- بررسی و نظارت بر اجرای طرح های اصلاح ساختار اقتصادی کارگاه ها.
- بررسی و ارائه طرح های اصلاح ساختار اقتصادی مصوب کمیته های فنی استانی به شورای عالی کار.
- تهیه، تدوین، بازنگری و اصلاح دستورالعملها، بخشنامه ها و آئین نامه های مرتبط.
- شناسایی و رصد نمودن واحدهای مشکل دار و اقدامات عملی و کاربردی به منظور حمایت از مشاغل.
3- اداره نظارت و هماهنگی واحدهای استانی
- نظارت بر حسن اجرای قانون، مقررات و دستورالعمل های مرتبط به بیمه بیکاری در واحدهای اجرایی.
- مطالعه، بررسی و تهیه طرح ها، لوایح، قوانین و مقررات مربوط به بیمه بیکاری.
- تهیه، تدوین، بازنگری و اصلاح دستورالعمل های اجرایی مرتبط با بیمه بیکاری.
- همکاری و هماهنگی های لازم با سازمان آموزش فنی و حرفه ای به منظور آموزش و ارتقاء مهارت شغلی مقرری بگیران تحت پوشش.
- تعیین شاخص ها و استانداردهای ارزیابی عملکرد موضوعی و یکسان سازی آنها و ارایه به مرکز فن آوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری و دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات.
- تهیه و تنظیم برنامه های راهبردی و فوق العاده سالیانه.
- پیش بینی و تدوین برنامه های کاری واحدهای اجرایی با مشارکت استانها.
- بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری و ریشه یابی علل کاهش یا افزایش آنها.
- ارزیابی عملکرد واحدهای اجرایی و رتبه بندی آنها براساس پیش بینی های انجام شده به صورت ماهیانه، فصلی و سالیانه. 
4- اداره حمایت از مشاغل
- بررسی و شناسایی عوامل موثر در بروز مشکل در کارگاه ها و ارائه راهکارهای مناسب و طرح های پیشنهادی مؤثر به منظور حمایت از مشاغل.
- هماهنگی و ارتباط مستمر با واحدهای اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات، به منظور حمایت از مشاغل.
- همکاری مستمر با دستگاه ها و سازمان های ذیربط به منظور هماهنگی و ایجاد وحدت رویه در اجرای برنامه های حمایت از کارگاه های مشکلدار.
- پیگیری به منظور رفع موانع و مشکلات پیش روی تولید و حضور موثر و مستمر در جلسات متشکله.
- تهیه و اصلاح دستورالعمل ها، بخشنامه های مربوطه به منظور ایجاد وحدت رویه.
- بهره گیری از نتایج پژوهش های کاربردی و برقراری ارتباط با موسسات مطالعاتی و شرکای اجتماعی جهت شناخت عوامل مشکل آفرین در کارگاه ها و چگونگی مدیریت آنها در راستای حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری .