اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری

ردیف 

نام واحد

تلفن

دورنگار

ایمیل

مدیر کل 

 64492313

66580093

64492248 

 -----

 معاون بیمه بیکاری

 64492635

64492311 

 bime.b@mcls.gov.ir

اداره سیاست گذاری اموربیمه بیکاری  

 64492312

 64492694

----- 

اداره نظارت و هماهنگی واحدهی استانی  

 64492801

 66580191

----- 

معاون حمایت از مشاغل 

 64492706

66580020 

asibshenasi.bime@yahoo.com

 6

 اداره حمایت از مشاغل

 64492305  66580092

 -----

 7

اداره آسیب شناسی و اصلاح ساختار 

 64492304

66580020 

  -----