فهرست کتاب

کتاب حاضر بیان ساده ای در خصوص بیمه بیکاری دارد که برای همه اقشار جامعه قابل فهم است . ضمن اینکه قوانین و مقررات بیمه بیکاری و آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری در خصوص بیمه بیکاری و برخی پرسش های متدا...
92.3 KB
کتاب حاضر به منظور شناساندن مهم ترین موضوعات مطروحه در دیوان عدالت اداری تهیه و تدوین شده است. یکی از تعهدات سازمان تأمین اجتماعی در قبال بیمه شدگان، پرداخت مقرری بیمه بیکاری، است. قانونگذار مشمولین ب...
72.5 KB
این کتاب در سه بخش تدوین شده است : بخش اول : کلیات و آشنایی کلی با بیمه بیکاری بخش دوم : بررسی قانون بیمه بیکاری بخش سوم : جایگاه و نقش قانون بیمه بیکاری در بازار کار ایران در پایان کتاب جداول...
70.2 KB
این کتاب در چهار جلد ( دفتر ) تدوین شده است : دفتر اول : طرح و یافته های تحقیق دفتر دوم : پیوست ها دفتر سوم : مطالعات تطبیقی در زمینه روش های اجرای بیمه بیکاری در آلمان – انگلیس - آمریکا دفتر چها...
101.9 KB