واژه ها

1- شغل ساده ؛ شغلی است که انجام آن نیاز به کسب مهارت، آموزش و تجربه ندارد.
2- کارگر دارای شغل ساده ؛ کارگری است که فارغ از میزان تجربه و مدارک آموزشی و مهارتی که کسب کرده است در یک شغل ساده مشغول به کار است.
3- کارگر فاقد مهارت ؛ کارگری است که مهارت لازم برای انجام شغل مورد تصدی خود را نداشته و آموزش‌های مورد نیاز آن را کسب نکرده است.
4-کارگر نیمه ماهر ؛ کارگری است که دارای گواهی‌نامه مهارت درجه دو یا درجه سه فنی و حرفه‌ای یا مشابه آن بوده یا تجربه کافی (حد اقل پنج سال) و یا حد اقل مهارت کافی (دارای مدرک دیپلم فنی و حرفه‌ای، یا کاردانش آموزش و پرورش) مرتبط با شغل مورد تصدی خود را داشته باشد.
5- کارگر ماهر ؛ کارگری است که حد اقل یکی از مدارک ذیل را که مرتبط با شغل مورد تصدی وی است، داشته باشد:
(1- مدرک کاردانی آموزش عالی یا مدرک معادل آن 2- گواهی‌نامه مهارت درجه یک فنی و حرفه‌ای یا گواهی‌نامه مشابه آن)
6- کارگر متخصص ؛ کارگری است که حد اقل یکی از مدارک ذیل را که مرتبط با شغل مورد تصدی وی است، داشته باشد:
(1- مدرک کارشناسی یا بالاتر آموزش عالی یا مدرک معادل آن 2- گواهی‌نامه مشابه گواهی‌نامه مهارت ممتاز فنی و حرفه‌ای یا گواهی‌نامه مشابه آن )
7- گواهی‌نامه مشابه گواهی‌نامه مهارت فنی و حرفه‌ای ؛ مدرک معتبری است که توسط وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و آموزش‌گاه‌های آزاد و مانند آن پس از طی دوره آموزش مهارت در هر سطحی، مشابه با مبانی نظری و عملی استاندارد آموزش مهارت فنی و حرفه‌ای در رشته یا حرفه‌ای خاص اعطا می‌شود. این مدرک نشان‌دهنده کسب مهارت مورد نیاز توسط فرد برای ورود به بازار کار و یا ادامه فعالیت در آن بوده و تاییدکننده صلاحیت حرفه‌ای فرد برای احراز شغل مرتبط با مدرک کسب‌شده است.
8- بیمه بیکاری ؛ یکی از حمایت‌های تامین اجتماعی است که سازمان تامین اجتماعی بر اساس آن مکلف است با دریافت حق بیمه بیکاری مقرر به کارگران مشمول قانون بیمه بیکاری که طبق این قانون فاقد شغل1 شده و از سوی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شده‌اند، مقرری بیمه بیکاری پرداخت نماید.
9- حمایت تامین اجتماعی ؛ بر اساس قانون اساسی، حقی همگانی و شامل برخورداری از تامین اجتماعی در مواردی مانند بازنشستگی، بیکاری، از کار افتادگی، نیاز به خدمات بهداشتی، خدمات درمانی و مراقبت‌های پزشکی است که به صورت بیمه به افراد داده می‌شود.
10- کارگر مشمول قانون بیمه بیکاری ؛ کارگر مشمول قانون کاری است که تابع قانون تامین اجتماعی است.
11- حق بیمه بیکاری ؛ سه درصد از مزد کارگر مشمول قانون بیمه بیکاری است که تمام آن توسط کارفرما پرداخت می‌شود.
12- متقاضی بیمه بیکاری ؛ کارگر مشمول قانون بیمه بیکاری است که بدون میل و اراده خود فاقد شغل شده و آماده به کار است و تقاضای کتبی خود را به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه نموده است .
13- فاقد شغل شدن بدون میل و اراده ؛ وضعیتی است که کارگر مشمول قانون بیمه بیکاری توسط کارفرما اخراج شده یا کارگاه مربوط تعطیل شده است و یا این که علت فاقد شغل شدن کارگر مشمول قانون بیمه بیکاری بر اساس میل و اراده شخصی خود مانند استعفا، کوتاهی در انجام وظایف محوله، عدم رعایت آیین‌نامه انضباطی کارگاه یا تغییر ساختار اقتصادی کارگاه نباشد.
14- مقرری‌بگیر بیمه بیکاری ؛ متقاضی بیمه بیکاری است که از طریق اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شعبه تامین اجتماعی به منظور دریافت مقرری بیمه بیکاری معرفی شده و برای وی مقرری بیمه بیکاری برقرار می‌شود.
15- مقرری بیمه بیکاری ؛ مبلغ پرداختی ماهانه به مقرری‌بگیر بیمه بیکاری است که میزان و مدت استحقاق بهره‌مندی از آن بر اساس سابقه پرداخت حق بیمه بیکاری، و متوسط مزد، حقوق یا کارمزد روزانه کارگر مشمول بیمه بیکاری مشخص می‌شود.
16- تغییر ساختار اقتصادی کارگاه مشمول قانون کار ؛ هر گونه تغییر و بازسازی خط تولید، جا به جایی کارگاه مشمول قانون کار و ماشین‌آلات آن به منظور کاهش وابستگی اقتصاد کشور از سلطه اقتصادی بیگانه، و بهینه کردن تولید است که به منظور تحقق سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت صورت می‌گیرد.